Projekty

Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR

Garant: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu s názvom Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR je analyticky zhodnotiť súčasný stav v oblasti finančného manažmentu a rizika podnikania v sektore poľnohospodárstva. Výstupom projektu bude moderná učebnica s rovnomenným názvom v slovenskom a anglickom jayzku. Pri jej spracovaní bude autorský kolektív vychádzať so záverov už uskutočnených analýz spracovaných vo vedeckých článkoch a monografiách.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra financií (FEM)
Identifikácia projektu:046SPU-4/2016
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0