Projekty

Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie
      Financovanie   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorením moderných učebných textov s podporou e-learningu sa zvýši motivácia a tvorivosť študentov pri štúdiu geneticky modifikovaných potravín v rámci svojej odbornej profilácie.Integráciou inovačných trendov a nových didaktických prostriedkov sa vytvoria podmienky na modernizáciu vyučovacieho procesu a kvalifikovanú prípravu absolventov v súlade s požiadavkami praxe. Výstupom projektu bude moderná učebná pomôcka doplnená o databázu otázok v prostredí LMS Moodle, prostredníctvom ktorej si môžu študenti preveriť svoje vedomosti z danej problematiky. Aplikáciou nových didaktických pomôcok a e-learningu sa zvýši kvalita,účinnosť a efektívnosť vyučovacieho procesu ako aj konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
021SPU-4/2015
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0