Projekty

Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy

Garant: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nosným cieľom moderného technicky zameraného fyzikálneho vzdelávania je poskytnúť komplexné poznanie fyzikálnych zákonov, princípov a ich aplikácií s dôrazom na ich implementáciu v technickej praxi. Jednou z dôležitých požiadaviek súčasnej technickej praxe je aj jazyková gramotnosť v odbornej oblasti, preto je ďalším cieľom vzdelávania technických odborníkov je internacionalizácia získaných poznatkov. V súlade s uvedenými vyššie prezentovanými cieľmi a požiadavkami je hlavným cieľom projektu vypracovanie súboru knižných publikácii poskytujúcich komplexný prehľad fyzikálnych poznatkov s dôrazom na ich aplikáciu v technickej praxi v slovenskom jazyku doplnenú o prehľadovú a terminologickú časť v anglickom jazyku.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:031SPU-4/2016
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:30. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2018
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0