Projekty

Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike".

Garant: Ing. Miroslav Pap, PhD.

Základné informácie
      Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Inžiniersky študijný program "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" pripravený na Technickej fakulte SPU si kladie za cieľ, čo možno v najväčšej miere naplniť závery Lisabonskej stratégie z roku 2005. Cieľom projektu je v predmetoch z oblasti automatizácie technologických procesov inovovať obsahovú náplň a s tým súvisiace SW a HW vybavenie tak, aby absolventi vyhoveli potrebám znalostnej a informačnej spoločnosti. Ďalším cieľom projektu je zabezpečiť nové didaktické pomôcky, potrebné k skvalitneniu výučby daných predmetov a implementovať poznatky z praxe do vyučovacieho procesu.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
024SPU-4/2016
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0