Projekty

Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu

Garant: Ing. Marek Barta, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na získanie originálnych vedeckých poznatkov o tom, ako endofytické mikroorganizmy koexistujúce asymptomaticky v pletivách drevín môžu vplývať na odpoveď hostiteľov k biotickým a abiotickým stresovým faktorom. Projekt sa orientuje na 2 špecifické skupiny endofytov, entomopatogénne huby rodu Beauveria a nenodulujúce mikroorganizmy participujúce na fixácii atmosférického N drevinami čeľade Caesalpiniaceae.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu: 2/0025/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0