Projekty

Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sa rieši problematika optimalizácie metód pre identifikáciu, autentifikáciu a vysledovateľnosť mäsa z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho s využitím molekulárno-biologických metód v potravinách a pyrosekvenovania. Budú navrhnuté nové metódy pre vysledovateľnosť tepelne opracovaných produktov a ich autentifikáciu. Bude objektivizovaná spoľahlivosť použitia PCR a Real Time PCR metódy pre identifikáciu a kvantifikáciu prítomnosti náhrad mäsa, aditívnych látok a korenia. Bude použitá metóda pyrosekvenovania vo vysledovateľnosti a kvantifikácii potravín, bude navrhnutý vhodný spôsob viacnásobného zarovnania sekvencií DNA s následným klastrovaním do skupín. Budú porovnávané výsledky klastrovaních sekvencií s databázou NCBI.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:1/0316/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0