Projekty

Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Jana Ladvenicová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podávaný projekt sa zameriava na analýzu výrobného faktora pôda na Slovensku a v ostatných krajinách V4. Zhodnotíme a porovnáme efektívnosť poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom kvantifikácie vybraných ekonomických ukazovateľov prerátaných na ha p.p. Zameriame sa na vplyv dotácií, úverov, veľkosti podnikov na produkciu prostredníctvom lineárnej a logaritmickej regresnej analýzy. Determinujeme či sa oplatí poľnohospodárskym podnikom pôdu kúpiť alebo si ju prenajať, a to prostredníctvom kvantifikácie peňažných príjmov a kapitálových výdajov, a následne vybraných metód hodnotenia ekonomickej efektívnosti - čistá súčasná hodnota, index ziskovosti, priemerná výnosnosť, vnútorné výnosové percento.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikace projektu:1/0185/15
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1