Projects

Analysis of the modulatory effects of biologically active substances on the physiological and pathological oxidative processes in cell models

Supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť rozsiahlu charakterizáciu nových a alternatívnych biologicky aktívnych zlúčenín pochádzajúcich z rôznych rastlinných a mikrobiálnych druhov, založenú na popise ich štruktúry, fyzikálno-chemických a antimikrobiálnych vlastností. Značná časť projektu sa bude venovať štúdiu efektov bioaktívnych látok na biologický systém s cieľom pochopiť a popísať ich potenciálne úlohy v bunkovej signalizácii, metabolizme, génovej expresii a syntéze proteínov v zdraví i chorobe ((modely normálnych buniek komparované onkocytárnymi bunkami). Detekcia a popis špecifických biologicky aktívnych molekúl zúčastňujúcich sa bunkovej odpovede a ochrany má zásadný význam pre ochranu či zachovanie kvality zdravia, živočíšnej produkcie.
Kind of project:General calls ()
Department:Department of Animal Physiology (FBFS)
Project identification:APVV-15-0543
Project status:In progress
Project start date :01. 07. 2016
Project close date:30. 06. 2020
Number of workers in the project:20
Number of official workers in the project:0