Projekty

Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Riešenie projektu zahŕňa návrh a overenie možnosti využitia bioremediačných, fytoextrakčných rastlín, ako aj sopčných vlastností prírodných minerálnych zdrojov (zelolit, alginit, mletá magnezitová hornina, dolomitické vápence) ako blokátory vstupu rizikových prvkov, ťažkých kovov, PCB, ktorých zdrojom môžu byť aj aplikované odpadové produkty z technickej sféry, ako sú kaly z ČOV, dnové sedimenty. Projekt je zameraný na posúdenie možnosti eliminácie vplyvu obsahu rizikových prvkov v odpadových produktov metódami bioremediácie, fytoextrakcie, alebo aplikáciou vhodných prírodných minerálnych nerastov do pôdy.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:APVV-15-0285
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0