Projekty

Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Riešenie projektu zahŕňa návrh a overenie možnosti využitia bioremediačných, fytoextrakčných rastlín, ako aj sopčných vlastností prírodných minerálnych zdrojov (zelolit, alginit, mletá magnezitová hornina, dolomitické vápence) ako blokátory vstupu rizikových prvkov, ťažkých kovov, PCB, ktorých zdrojom môžu byť aj aplikované odpadové produkty z technickej sféry, ako sú kaly z ČOV, dnové sedimenty. Projekt je zameraný na posúdenie možnosti eliminácie vplyvu obsahu rizikových prvkov v odpadových produktov metódami bioremediácie, fytoextrakcie, alebo aplikáciou vhodných prírodných minerálnych nerastov do pôdy.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-15-0285
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0