Projects

Impact of business accounting and tax system on competitiveness and sustainability of primary agricultural companies in the Slovak Republic

Supervisor: Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt bude skúmať vplyv vybraných zmien účtovného a daňového systému podnikateľov, vrátane vplyvu vybraných podporných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len "SPP") na konkurencieschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov v SR a zamestnanosť na vidieku. Prostredníctvom údajov z finančného účtovníctva a riadnych individuálnych účtovných závierok, vrátane nefinančných informácií sa bude hodnotiť minulá, súčasná i predpokladaná finančná situácia výberového súboru podnikov a ich daňové zaťaženie. Uskutoční sa ekonometrická, štatistická a finančná analýza.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Accountancy (FEM)
Project status:Rejected
Project start date :30. 04. 2015
Project close date:30. 09. 2015
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:0