Projekty

Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dosiahnuté výsledky projektu zabezpečujú zlepšenie kvality štúdia ako aj porovnanie a vyhodnotenie vzdelávacích požiadaviek uznávanou metodológiou využívanou komisiami EÚ. V oblasti Aplikovanej biológie sa inovuje výučba vybraných predmetov zabezpečovaných Katedrou fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre so špeciálnym zameraním na predmet Biológia živočíšnej produkcie. V rámci projektu sme pripravili nové učebné materiály na zabezpečenie výučby hlavne pre zahraničných študentov prichádzajúcich v rámci medzinárodných programov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:006SPU-4/2015
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0