Projekty

Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach

Garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj štandardov pre prácu s drevinami v sídlach. Štandardy zjednotia postupy uplatňované na drevinách a v priestore ich biotopu tak, aby sa rešpektovali biologické vlastnosti drevín, aktuálne poznatky vedy a praxe a platná legislatíva SR. Štandardy reprezentujú metodický návod pre hodnotenie stavu drevín a kvalifikovaný výkon starostlivosti o dreviny s mimo-produkčnými funkciami. Cieľom projektu je vývoj štandardov, zabezpečenie voľného prístupu k ich obsahu pre odbornú a laickú verejnosť a odovzdanie poznatkov aplikovaného výskumu zameraného na stav a ochranu drevín v sídlach formou odborného univerzitného vzdelávania.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikácia projektu:003SPU-4/2017
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:11