Projects

Innovative model of curriculum and creation of "e-support" in preparation of teachers of proffessional agricultural and food science subjects

Supervisor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Dynamické zmeny potrieb spoločenskej praxe so sebou prinášajú nevyhnutnú potrebu permanentnej modernizácie a inovácie vo vzdelávaní a o to viac v príprave budúcich učiteľov, ktorí by mali reagovať na zmeny a potreby trhu práce v odbornej príprave a reagovať na aktuálne výzvy praxe a duálneho vzdelávania. Projekt sa zameriava na inovácie v obsahu a metodickej podpore pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov profesijných predmetov, ktorú vzhľadom k špecifikám študijných odborov v podmienkach SR zabezpečujú prevažne univerzity technického, ekonomického, poľnohospodárskeho zamerania prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia v súbežnej dennej a externej forme vzdelávania.
Kind of project:KEGA ()
Department:Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
Project identification:
004SPU-4/2017
Project status:
Rejected
Project start date :03. 04. 2017
Project close date:
14. 04. 2017
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:0