Projekty

Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie

Garant: doc. Ing. Jana Maková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným zámerom projektu je príprava nového študijného materiálu v podobe skrípt pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie. Pre predmet Mikrobiológia ide o inováciu zastaralej študijnej literatúry a pre predmet Mikrobiálna genetika o novú študijnú literatúru, nakoľko sa predmet doposiaľ na pracovisku nevyučoval. Ďalším zámerom projektu bude modernizácia výučby zavedením nových prostriedkov využívajúcich výpočtovú techniku. Výučbové prostredie LMS Moodle zlepší komunikáciu medzi študentom a učiteľom, čo je dôležité nielen pri študentoch dennej formy štúdia, ale aj dištančných formách vzdelávania.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:014SPU-4/2017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0