Projekty

Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania

Garant: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Doteraz sa tento proces a vstup podnikov na zahraničné trhy analyzoval a hodnotil najmä z pozície veľkých podnikov a medzinárodných spoločností. Malé a stredné podniky majú svoje národné špecifické črty a takmer 95 % podnikateľských subjektov v EÚ, vrátane Slovenska tvoria malé a stredné podniky (ďalej MSP). Hlavným cieľom predkladaného projektu je posúdiť úroveň internacionalizácie podnikania ako faktora konkurencieschopnosti MSP na Slovensku a zhodnotiť determinanty, ktoré tento proces ovplyvňujú z vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:28. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0