Projekty

Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania

Garant: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Doteraz sa tento proces a vstup podnikov na zahraničné trhy analyzoval a hodnotil najmä z pozície veľkých podnikov a medzinárodných spoločností. Malé a stredné podniky majú svoje národné špecifické črty a takmer 95 % podnikateľských subjektov v EÚ, vrátane Slovenska tvoria malé a stredné podniky (ďalej MSP). Hlavným cieľom predkladaného projektu je posúdiť úroveň internacionalizácie podnikania ako faktora konkurencieschopnosti MSP na Slovensku a zhodnotiť determinanty, ktoré tento proces ovplyvňujú z vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
28. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0