Projekty

Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu, ktorého náplňou je príprava modernej vysokoškolskej učebnice, zaoberajúcej sa názvoslovím anorganických zlúčenín, chemickými rovnicami a výpočtami, následné zabezpečenie učebných pomôcok v elektronickej a multimediálnej (CD disk) forme.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:040SPU-4/2017
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0