Projekty

Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zameranie projektu je na získavanie nových poznatkov o úrovni antropogénnej a geogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy) v pôde a v konzumovaných častiach rastlín. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie živ prostredia v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek rastlín a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných príjmov, zdravotných ukazovateľov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0173/17
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0