Projekty

Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zameranie projektu je na získavanie nových poznatkov o úrovni antropogénnej a geogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy) v pôde a v konzumovaných častiach rastlín. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie živ prostredia v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek rastlín a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných príjmov, zdravotných ukazovateľov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0173/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0