Projekty

Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska

Garant: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni geogénno - technogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy a iné) v substráte a v jedlých lesných plodoch (jedlé makroskopické huby, drobné lesné ovocie). Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie životného prostredia v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0147/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0