Projekty

Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture"

Garant: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zabezpečenie študijnej literatúry v anglickom jazyku pre nový akreditovaný medzinárodný študijný program: "International Master of Science in Horticulture" v rámci študijného odboru "Záhradníctvo", ktorý je realizovaný v spolupráci troch partnerských univerzít (Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Mendelova univerzita v Brne a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Publikovanie učebných textov bude uskutočnené v tlačenej a v elektronickej forme (vysokoškolské skriptá, multimediálne CD, vzdelávací modul v e-lerningovom prostredí LMS Moodle).
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0