Projekty

Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je zefektívnenie kvality vysokoškolského štúdia tvorbou moderného a integrovaného systému výučby, vytvorenie multifunkčnej platformy učebných textov a kvalitných študijných pomôcok ako aj pre skríning a hodnotenie vzdelávacích požiadaviek pomocou Tuning metodológie. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je inovácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód edukácie (tvorba študijných materiálov pre mobilné aplikácie) do prednášok a praktických cvičení. Modernizácia cvičební a učebných textov s využitím efektívnej skríningovej stratégie sú elementárnym predpokladom pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu akreditovaných študijných programov biologického a agrobiotechnologického zamerania ponúkaných FBP SPU v Nitre.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
009SPU-4/2017
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0