Projects

Navigation algorithms in autonomous mobile robots control in plant production

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V projekte sa chceme zaoberať problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Na dosiahnutie uvedeného cieľa použijeme viac typov moderných snímačov fyzikálnych veličín s čo najefektívnejšou konfiguráciou. Údaje z jednotlivých snímačov budú konfrontované, korigované a následne filtrované efektívnymi algoritmami digitálnej filtrácie dát. Celý systém bude riadený viacerými mikrokontrolérmi a signálovými procesormi.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:1/0804/17
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2017
Project close date:30. 12. 2019
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0