Projekty

Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sa chceme zaoberať problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Na dosiahnutie uvedeného cieľa použijeme viac typov moderných snímačov fyzikálnych veličín s čo najefektívnejšou konfiguráciou. Údaje z jednotlivých snímačov budú konfrontované, korigované a následne filtrované efektívnymi algoritmami digitálnej filtrácie dát. Celý systém bude riadený viacerými mikrokontrolérmi a signálovými procesormi.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:1/0804/17
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0