Projekty

Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0