Projekty

Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ciele predkladaného projektu úzko súvisia so zásadnými potrebami moderných stratégií a programov pre spracovanie a uchovávanie kančích ejakulátov. Projekt je koncipovaný s cieľom štúdia efektov zvolených biologicky aktívnych látok s antioxidačnými vlastnosťami na kančie reprodukčné bunky so zámerom vývinu moderných semenných extenderov a ich využitia pri efektívnejšej prezervácii samčej fertilizačnej schopnosti ošípaných. Výsledky projektu budú využiteľné v základnom i aplikovanom výskume s priamym dosahom na chovateľskú prax. Popri aplikovateľných výstupov budú výsledky projektu slúžiť k tvorbe kvalitných vedeckých publikácií a výchove mladej generácie vedcov.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-SRB-2016-0009
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0