Projekty

Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov

Garant: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte je dôraz kladený na ľudské zdroje z hľadiska identifikácie a rozvoja talentu zamestnancov, ktorý predstavuje strategický aspekt podniku,čo má prispieť k zlepšeným ekonomickým výsledkom podnikov.Chceme nadviazať na medzinárodné projekty a štúdie,na ktorých riešitelia tohto projektu participovali. Navrhovaný projekt sa zameriava na zhodnotenie riadenia talentu v podmienkach podnikov pôsobiacich v SR a posúdenie jeho vplyvu na ekonomické výsledky podniku.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0