Projekty

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov

Garant: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci modernizácie vzdelávania technických odborníkov je nevyhnutné využívať vo vzdelávacom procese multimédiá. Hlavným zámerom projektu je vypracovanie multimediálnej učebnice fyziky poskytujúcej komplexný prehľad fyzikálnych poznatkov a ich technických aplikácií. Realizovaná multimediálna učebnica bude využívaná pre študentov nových akreditovaných študijných programov na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia ako základná študijná literatúra v rámci fyzikálne zameraných predmetov. Multimediálna učebnica fyziky bude vhodným prostriedkom na zvýšenie názornosti vyučovania fyziky čím vytvorí vhodnú platformu na zvýšenie vedomostnej úrovne študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia technicky zameraných študijných programov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:017SPU-4/2017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:5