Projekty

Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka

Garant: Ing. Peter Zajác, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj sekundárnych referenčných materiálov a kalibračných materiálov pomocou ktorých sa vytvorí jednotný systém nadväznosť merania mliekarenských laboratórií, centrálnych skúšobných laboratórií a laboratórií úradnej kontroly potravín. V rámci projektu budú zavedené nové laboratórne metódy založené na princípe FT-IR spektrofotometrie. Budú vytvorené kalibrácie pre stanovenie obsahu kazeínu, mastných kyselín, ketolátok, močoviny ako aj abnormalít ako sú pridanie cudzej vody alebo odobratie tuku. Analýza získaných dát v kombinácii s novou nami vyvinutou matematicko štatistickou aplikáciou na vyhodnocovanie dát spektier nám umožní rýchlo odhaľovať vzorky vykazujúce akékoľvek abnormality voči štandardnému spektru surového mlieka.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0