Projekty

Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Erózia je jeden z najzávažnejších negatívnych procesov s dopadom na degradáciu pôdy, jej zdravie a fungovanie. Jej nepriaznivé dopady sa zvyšujú aj v súvislosti s klimatickými zmenami a tlakom na intenzívne využívanie poľnohospodárskej pôdy. Pôsobenie vodnej a veternej erózie sa prejavuje v priestore a čase s rôznou intenzitou, ktorá závisí od konkrétnych podmienok. Správne využívanie poľnohospodárskej pôdy môže mať význam ako jedno z účinných protieróznych opatrení. Využívanie pôdy v rámci poľnohospodárskej krajiny je však okrem snáh o ochranu pôdy aj výsledkom dlhodobých podmienok určovaných trhom a stratégiami a politikami.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:02. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0