Projekty

Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Erózia je jeden z najzávažnejších negatívnych procesov s dopadom na degradáciu pôdy, jej zdravie a fungovanie. Jej nepriaznivé dopady sa zvyšujú aj v súvislosti s klimatickými zmenami a tlakom na intenzívne využívanie poľnohospodárskej pôdy. Pôsobenie vodnej a veternej erózie sa prejavuje v priestore a čase s rôznou intenzitou, ktorá závisí od konkrétnych podmienok. Správne využívanie poľnohospodárskej pôdy môže mať význam ako jedno z účinných protieróznych opatrení. Využívanie pôdy v rámci poľnohospodárskej krajiny je však okrem snáh o ochranu pôdy aj výsledkom dlhodobých podmienok určovaných trhom a stratégiami a politikami.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:02. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0