Projekty

Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešitelia projektu si dávajú za cieľ inovovať navrhovanú koncepciu širšej implementácie evzdelávania do výučbového procesu z uplynulých rokov a navrhnúť moderný systém vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite s dôrazom na zabezpečenie kvality vzdelávania. Predpokladom pre úspech tohto strategického cieľa bude vybudovanie celouniverzitného evzdelávacieho portálu na báze LMS Moodle 2.1 (nová verzia Moodle) s úpravou grafického prostredia a zabezpečením čo najväčšej kompatibility pri prenose kurzov zo starých verzií fakultných inštalácií Moodle do nového portálu.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikácia projektu:005SPU-4/2014
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:13. 01. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0