Projekty

Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie"

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je príprava moderného interaktívneho vyučovania a integrácia predmetu „Biológia živočíšnej produkcie“ zabezpečovaného na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre. Ide o predmet na I. stupni vysokoškolského štúdia (VŠ) – povinný predmet. Cieľom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód výučby najmä praktických cvičení, umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym vybavením (CASA – Computer-Assisted Sperm Analysis, morfometria a CASA TOX-IVOS).
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:010SPU-4/2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0