Projects

Innovative technologic and methodologic procedures in education of the subject "Biology of Animal Production"

Supervisor: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je príprava moderného interaktívneho vyučovania a integrácia predmetu „Biológia živočíšnej produkcie“ zabezpečovaného na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre. Ide o predmet na I. stupni vysokoškolského štúdia (VŠ) – povinný predmet. Cieľom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód výučby najmä praktických cvičení, umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym vybavením (CASA – Computer-Assisted Sperm Analysis, morfometria a CASA TOX-IVOS).
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Animal Physiology (FBFS)
Project identification:010SPU-4/2018
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2018
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0