Projekty

Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy

Garant: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom predkladaného projektu je izolácia a charakterizácia kmeňových a progenitorových buniek získaných z krvi, kostnej drene a tuku, ich kryouchovávanie a následné hodnotenie ich kvality po rozmrazení. Získané výsledky na modelovom organizme (králik) umožnia optimalizovať metodiku izolácie a kryouchovávania dospelých kmeňových buniek a uskladnenie vzoriek domácich plemien Nitrianskeho a Zoborského králika v živočíšnej génovej banke. Táto metodika môže byť aplikovaná na ďalšie domáce plemená rôznych druhov hospodárskych zvierat.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0160/18
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
16