Projekty

Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotík) a ich vplyvom na zdravotný stav živočíchov. Rizikové a bioaktívne substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Experimenty slúžia na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele organizmu pri environmentálnom a experimentálnom zaťažení.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0539/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0