Projekty

Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predpokladaným primárnym prínosom tohto projektu budú vytvorené obsahové mapy priestorového rozloženia sledovaných prvkov na záujmových územiach s presným vymedzením najrizikovejších oblastí. Z pohľadu úrovne prechodu sledovaných prvkov z abiotického prostredia do biotického a následne do potravinového a potravového reťazca sa budú sledovať transférové koeficienty, bioakumulačné faktory a taktiež sa bude hodnotiť environmentálna ale i zdravotná rizikovosť vybraných lokalít, resp. poľnohospodárskych surovín a potravín.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0591/18
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0