Projekty

Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predpokladaným primárnym prínosom tohto projektu budú vytvorené obsahové mapy priestorového rozloženia sledovaných prvkov na záujmových územiach s presným vymedzením najrizikovejších oblastí. Z pohľadu úrovne prechodu sledovaných prvkov z abiotického prostredia do biotického a následne do potravinového a potravového reťazca sa budú sledovať transférové koeficienty, bioakumulačné faktory a taktiež sa bude hodnotiť environmentálna ale i zdravotná rizikovosť vybraných lokalít, resp. poľnohospodárskych surovín a potravín.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0591/18
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0