Projekty

Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve

Garant: doc. Ing. Milan Macák, Dr.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na výskum a verifikáciu adaptačných agrotechnických postupov a opatrení s cieľom zvýšiť adaptačný a mitigačný potenciál osevného postupu ako jednotného systému, pri zachovaní parametrov produkčnej schopnosti poľného agroekosystému. Vybrané adaptačné opatrenia budú hodnotené vo väzbe na mitigačný potenciál, čo robí poľnohospodársky výskum adaptácie jedinečným. Výsledky poľných experimentov nadväzujúce na štrnásťročný časový rad budú doplnené matematickým modelovaním emisií skleníkových plynov a sekvestrácie uhlíka.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0671/18
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:16. 04. 2019
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0