Projekty

Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách

Garant: Ing. Eva Bieleková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Viac ako 800 miliónov ľudí celosvetovo trpí podvýživou. Téma potravinovej bezpečnosti je zvlášť relevantná pre rozvojové krajiny, kde je populácia viac ohrozená hladom a podvýživou, ale ekonomická stagnácia a rastúce ceny potravín môžu významne ovplyvniť potravinovú bezpečnosť domácností s nízkymi príjmami a iných marginalizovaných skupín aj v rozvinutých a tranzitívnych krajinách. Cieľom projektu je zhodnotiť rôzne aspekty potravinovej bezpečnosti v krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0928/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.zástupca vedúceho projektu
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.riešiteľ
Ing. Dušan Urdariešiteľ
Ing. Eva Bieleková, PhD.vedúci projektu
Ing. Katarína Baráthováriešiteľ
Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.riešiteľ