Projekty

Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí

Garant: Ing. Elena Aydin, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na vytvorenie novej vedecko-výskumnej spolupráce Slovenska (SPU v Nitre) a Rakúska (Viedenská univerzita) v oblasti integrovanej ochrany pôdy a vody a monitoringu javov vodnej erózie najmä na poľnohospodárskej pôde. Medzi hlavné ciele projektu patrí založenie experimentálneho monitoringu a komplexné posúdenie ohrozenosti územia vodnou eróziou pôdy pri rôznych mierkach (od experimentálnej plôšky, až po povodie) s využitím laboratórnych a poľných metód v kombinácii s modelovým prístupom v GIS.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Identifikace projektu:SK-AT-2017-0008
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0