Projekty

Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ

Garant: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je skúmanie javu cenovej transmisie u vybraných poľnohospodárskych komodít na rôznych úrovniach poľnohospodársko - potravinovej vertikály.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0913/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0