Projekty

Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)

Garant: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus a patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Batáty sa ku konzumentom dostávajú najmä ako dovozový tovar, ich pestovanie na Slovensku nie je rozšírené. Cieľom projektu je výskum zmien obsahu bioaktívnych látok v záujmových plodinách v závislosti od rôznych faktorov. Opodstatnenosť riešenia projektu vyplýva z požiadaviek príjmu potravín rastlinného pôvodu bohatých na antioxidanty, nakoľko ich príjem sa spája so zníženým výskytom civilizačných ochorení.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP), Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0114/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.garant
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.riešiteľ
Ing. Marianna Micová, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.riešiteľ
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.riešiteľ
Ing. Daniela Halmová, PhD.riešiteľ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.riešiteľ
Ing. Ján Kovarovičriešiteľ
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.riešiteľ