Projekty

Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky

Garant: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zhodnotenie a komparácia miestneho poplatku za odpadové hospodárstvo v miestnej samospráve SR, vrátane návrhov a odporúčaní smerujúcich k optimalizácii miestneho poplatku používaného vybranými obcami v SR prostredníctvom dotazníkového prieskumu a vybraných matematicko-štatistických metód. Výsledky projektu budú sumarizované vo vedeckej monografii.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:
Katedra účtovníctva (FEM), Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:02. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2020
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
riešiteľ, zástupca vedúceho
riešiteľ
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.riešiteľ
vedúci projektu
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.
riešiteľ