Projects

Manažment odpadov v krajine

Supervisor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom workshopu je oboznámiť študentov s problematikou riadenia odpadového hospodárstva v praxi a so spôsobmi regulácie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na okolité prostredie. Študenti budú mať možnosť hodnotiť mieru znečistenia niektorej zložky prírodného prostredia a posúdiť efektívnosť využívaných metód nakladania s odpadmi. V druhom rade je úlohou rozvinúť spoluprácu medzi jednotlivými katedrami zabezpečujúcimi výučbu predmetov odboru Krajinné inžinierstvo a jemu príbuzných medzi študentmi našej inštitúcie a príslušných zahraničných inštitúcií z Čiech a Poľska.
Kind of project:CEEPUS ()
Department:Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Project status:Completed
Project start date :09. 04. 2018
Project close date:13. 04. 2018
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.riešiteľ
Ing. Anna Báreková, PhD.organizátor