Projekty

Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:zefektívnenie výučby predmetov Fyziológia výživy, Fyziologická genetika a Metabolizmus bioaktívnych látok v rámci študijných programov Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a nového programu Potraviny a technológie v gastronómii, na druhom stupni vysokoškolského štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Skvalitnenie výučby bude zamerané na vysvetlenie vzťahov medzi fyziológiou a výživou, genetickými zákonitosťami a charakteristikami, metabolickými procesmi v organizme s dôrazom na praktickú výučbu a aplikáciu nadobudnutých poznatkov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:024SPU-4/2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0