Projekty

Štúdium účinku vybraného remediačného média na bioprístupnosť kadmia a úrodotvorné formy dusíka v malopestovateľských podmienkach

Garant: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom vedeckého projektu bude v malopestovateľských podmienkach, podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a agrochemickej praxe vytvoriť remediačné médium - záhradný kompost, ktorý je surovinovo a ekonomicky dostupný v podmienkach záhradkárskej praxe. Charakterizovať, chemicky analyzovať poľnohospodársku pôdu dlhodobo neovplyvnenú priemyselnými hnojivami, pesticídmi a vybrané remediačné médium princípom atómovej absorpčnej spektrometrie, selektívnou sekvenčnou extrakciou a kolorimetricky na vybrané chemické parametre (toxické Cd a úrodotvorný N-NH4+, N-NO3-).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0009/19
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
12. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0