Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

   
   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
201820192020
Kapitálové výdaje
--
--
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
--
--
Bežné výdaje - ostatné49 600
--
--