Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Vytvorením moderných učebných textov s inovovaným obsahom predmetu aj praktických cvičení sa zvýši motivácia a tvorivosť študentov pri štúdiu biotechnológií v rastlinnej produkcii v rámci svojej odbornej profilácie. Výstupom projektu bude moderná učebná pomôcka doplnená o databázu otázok v tlačenej forme aj sprístupnené na internete v prostredí LMS Moodle, prostredníctvom ktorých si môžu študenti preveriť svoje vedomosti z danej problematiky. Otestované budú nové metodiky praktických cvičení, ktoré zvýšia laboratórne zručnosti študentov. Aplikáciou nových didaktických pomôcok a e-learningu, no tiež vďaka lepšej laboratórnej zručnosti, sa zvýši kvalita, účinnosť a efektívnosť vyučovacieho procesu ako aj konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra matematiky (FEM)
Identifikácia projektu:
025SPU-4/2018
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0